Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Thanh Quy

THANH QUY – CHÙA VẠN ĐỨC

I.     NHẬN ĐỊNH:
1.        Tăng Già là Đoàn thể tiêu biểu cho ý nghĩa thanh tịnh hòa hợp. Vì chưa phải là những bậc toàn thiện nên muốn thể hiện sự thanh tịnh hòa hợp ấy Tăng Già cần phải có kỷ luật. Tinh thần kỷ luật này Thiền Môn gọi là Thanh Quy, tức là quy tắc thanh tịnh của Tăng Già vậy.
2.        Một Tăng Sĩ xứng đáng với danh nghĩa xuất gia của mình, ngoài phần tu học rèn luyện chánh giới, chánh định, chánh huệ, còn cần phải theo một quy tắc chung của đoàn thể; y cứ nơi giới luật, oai nghi của Đức Phật đã chế để nâng cao đời sống đạo đức của riêng mình và giữ gìn giá trị cho đoàn thể. Như thế thời Thanh Quy không phải là những gì bó buộc mà chính là bổn phận phải thực hành của người Tăng Sĩ vậy.
II.       QUY TẮC:
A.         PHẦN CĂN BẢN:
1.        Phải giữ gìn các giới luật đã thọ và phải trường chay;
2.        Phải triệt để thực hiện Lục hòa;
3.        Nam, nữ không được qua lại thân cận làm đại chúng cơ hiềm;
4.        Không được hủy báng Tam Bảo.
B.         PHẦN CHÁNH:
1.        Không được làm hoặc tham dự những việc có tính cách chính trị;
2.        Phải cung kính tuân hành cấp trên;
3.        Không được có hành động mang tính cách phá hoại, phản bội Bổn Tự;
4.        Phải làm tròn nhiệm vụ khi được cấp trên hay đại chúng giao phó;
5.        Không được vắng mặt giờ Bố tát mỗi nữa tháng, giờ họp mặt đại chúng đã được ấn định, giờ tụng niệm công cộng, giờ Lễ Sám quan trọng, trừ người có duyên sự chánh đáng.
C.          PHẦN PHỤ:
1.        Khi tụng niệm, tọa thiền, thọ trai, họp  mặt, v.v... đều phải đến kịp thời;
2.        Khi tụng niệm v.v... đều phải nghiêm trang đúng phép;
3.        Giờ chấp tác không được trốn nghỉ, trừ bệnh hay sự duyên chánh đáng;
4.        Giờ thọ trai tất cả đều đi quá đường trừ bệnh hay mắc công sự;
5.                 Có duyên sự chánh đáng, vắng mặt trong những giờ tụng niệm, Bố tát, họp mặt v.v... đều phải xin phép vị phụ trách;
6.        Có việc cần phải xuất ngoại phải xin phép với vị phụ trách;
7.        Trong phòng nghỉ không được đưa người ngoài vào hay tiếp khách riêng;
8.        Không được loạn đơn, loạn phòng hay ồn ào động niệm người lân cận;
9.        Phải giữ gìn vệ sinh chung, bản thân phải thể hiện tích cực;
10.   Không được hút thuốc, ăn trầu, uống rượu, đánh bài, chơi cờ;
11.   Công việc được phân công phải thực hiện đồng bộ đều đặn, kỷ lưỡng;
12.   Thức, ngủ phải theo đúng giờ, có công việc trong giờ chỉ tịnh nên se sẽ tránh gây tiếng động;
13.   Phải ăn nói hòa nhã khéo dùng oai nghi, y phục sạch sẽ;
14.   Phải giữ gìn trật tự chung, bản thân phải nề nếp ngăn nắp, thấy những hiện tượng không tốt nên quan tâm không nên tiêu cực;
15.   Phải giữ gìn tài sản của Tam Bảo, cụ thể phải tiết kiệm điện, nước v.v...
16.   Chúng Sa Di và Ngũ giới không được sử dụng diện thoại di động. Quý Thầy Tỳ Kheo được sử dụng không nên nói quá lớn, nói phô trương, nhứt là trong giờ chỉ tịnh.
III.        HIỆU LỰC:
1.        Về phần A - Phần căn bản: nếu có vị nào phạm một trong bốn trọng giới sẽ bị tẩn xuất. Nếu trái phạm Lục hòa thì phạt sám hối Hồng danh từ 7 thời cho đến 21 thời, tùy trường hợp trọng hay khinh; phạm một lỗi ba lần trong một tháng là bị tẩn xuất.
2.        Về phần B – Phần chánh: trong năm điều nếu vị nào phạm một trong ba điều trước được can ngăn mà không chịu hối cải thì sẽ bị tẩn xuất, nếu chịu hối cải thì sẽ phạt như hai điều sau:
3.        Phạm một trong hai điều sau, bị phạt sám hối từ 3 thời đến 21 thời tùy khinh trọng;
4.        Phạm một lỗi 5 lần trong một tháng bị tẩn xuất.
5.        Về phần C – Phần phụ: nếu vị nào phạm một trong mười sáu điều lần thứ nhất bị cảnh cáo, lần thứ hai trong vòng một tháng bị phạt một thời Hồng Danh, lần thứ ba trong vòng một tháng phạt ba thời Hồng Danh. Phạm quá ba lần trong vòng một tháng thời tùy tội nặng nhẹ mà xử phạt.
6.        Bản Thanh Quy này được đọc trước đại chúng mỗi nữa tháng một lần vào ngày thỉnh nguyện.


Ngày 29 tháng 04 năm Tân Hợi (1971)
Viện Chủ: HT THÍCH TRÍ TỊNH

[BỔ SUNG – SỬA ĐỔI] Ngày 29 tháng 02 năm Ất Mùi (2015)
Trụ Trì: TT THÍCH HOẰNG TRI